M-ASD

De M-ASD is een zelfrapportagevragenlijst met 50 items, die kenmerken van autisme beoogt te meten, inclusief het meer subtielere autisme fenotype.

De vragenlijst is geschikt voor volwassenen, zonder een verstandelijke ontwikkelingsstoornis en/of leesvaardigheidsproblemen, met het vermoeden van autisme. 

Beschikbaarheid en doeleinden

De M-ASD wordt gratis beschikbaar gesteld voor hulpverleners en onderzoekers. De vragenlijst (en bijhorende handleiding en scorehulp) zijn hieronder te downloaden. De M-ASD is uitsluitend bedoeld voor gebruik ten behoeve van cliëntenzorg/patiëntenzorg en/of wetenschappelijk onderzoek en niet voor commerciële exploitatie. De bijbehorende referenties zijn te vinden op de vragenlijst en in de handleiding. Het is niet toegestaan om de M-ASD aan te passen of e vertalen, tenzij er door de auteurs toestemming is gegeven (neem contact op met FANN). 

 

Geen diagnostisch uitsluitsel

De M-ASD biedt geen uitsluitsel over de aanwezigheid van autisme. Een diagnose is gebaseerd op uitgebreid psychologisch onderzoek dat uit meerdere informatiebronnen bestaat, zoals uitgebreide anamneses, gedragsobservaties, beschikbare informatie uit de voorgeschiedenis en klinische indruk. Een vragenlijst, zoals de M-ASD, is daar dus slechts een mogelijk onderdeel van. 

Als u zelf vermoedt dat u autisme heeft, kunt u zich het beste wenden tot uw huisarts voor advies (zie ook FANN flyer 'gesprek met de huisarts'). 

  

Opmerking: we hebben signalen ontvangen dat de scorehulp op sommige externe servers (zoals bij vele werkgevers gebruikt wordt), niet goed werkt. Ligt dit misschien aan betreffende excelversie? Mocht iemand een tip hebben om dit te verhelpen, dan vernemen we dat graag. Voor nu is de oplossing om de scorehulp lokaal op een pc te gebruiken.

M-ASD translations

The M-ASD is a 50-item self-report questionnaire that aims to measure autism characteristics, including characteristics of a more ‘subtle’ autism phenotype. The M-ASD is appropriate for adults, without an intellectual development disorder and/or reading comprehension problems, with suspected autism.   

Availability and purpose

The M-ASD is provided free of charge for healthcare professionals and researchers. The questionnaire can be downloaded below. The M-ASD is intended solely for use in patient care and/or scientific research and not for commercial exploitation. The associated reference can be found on the questionnaire. It is not permitted to modify or translate the M-ASD, unless permission is granted by the authors (contact FANN).

 

Using the M-ASD in ASD-assessments

The M-ASD does not provide conclusive evidence regarding the presence of autism. A diagnosis is based on comprehensive psychological assessment, which includes multiple sources of information such as detailed anamneses, behavioral observations, available information from the past, and clinical impressions. If you suspect that you have autism, it is best to consult your general practitioner for advice.

 

 

  

Laatst bijgewerkt: 20-12-2023